Professor Spinnati i Göteborg. Minnesanteckningar från hans föreläsning.
 

Leukemi. Kort ordlista

Akut leukemi
                                 Det typiska för akut leukemi är att en viss sorts omogna
                            celler som framför allt finns
i benmärgen lyckas växa till
                            och expandera på  normala blodkroppars bekostnad.

 

ALAT                  Alaninaminotransferas, ett enzym som finns framför allt i
                            leverceller och i ringa mängd i
blodet, där förhöjda värden
                            uppträder bland annat vid hepatit.

ASAT                  Aspartat-aminotransferas, ett enzym som finns bland annat i
                           hjärtmuskulatur  och
leverceller. Normalt finns bara små
                           mängder i blodet; höjda värden förekommer t.ex.
de första
                           dygnen efter hjärtinfarkt.

Asparaginas        Ett enzym som bryter ner aminosyran aspargin. Används
                           som läkemedel vid akut
leukemi; leukemicellerna kan inte
                           själva bilda aspargin, och tillförsel av aspargin
berövar dem
                           detta ämne, vilket leder till att de alla går under.

Blodkroppar.        Anatomi. Alla blodkroppar härstammar från en viss sorts
                           celltyp i benmärgen,
stamcellen. Genom upprepade delningar
                           blir cellerna alltmer specialiserade på
sina uppgifter.
                           De röda blodkropparna har hand om syretransporten från
                           lungorna till kroppens alla
vävnader,  medan de vita
                           blodkropparna har hand om vårt försvar mot infektioner.

                           Blodplättarna är nödvändiga för att förhindra blödningar.
                           Det finns två huvudgrupper av vita blodkroppar:
                           Lymfocyter och granulocyter (leukocyter). Bland
                           lymfocyterna finns det två huvud
typer, nämligen B- och
                           T-lymfocyterna.
                           Andra viktiga blodkroppar är monocyter.
                           B-lymfocyterna tillverkar antikroppar som känner igen och
                           försvarar oss mot
infektioner och T-lymfocyterna kan binda
                           till sig och döda celler som är skadliga
för oss. 

Cancer                    Elakartad tumörsjukdom som uppstår genom en kraftigt ökad
                           celldelning och tillväxt
av celler.
CRP                       C-Reaktivt Protein, akutfasprotein i blodplasma vars halt
                           stiger kraftigt vid
inflammatoriska tillstånd.
CVK                       Central VenKateter. En kateter (tunn slang) som via en
                           blodåder förs in nära hjärtat.

                           Fördelen jämfört med en kort kateter i ett ytligt blodkärl är att
                           man lättare kan ge
stora mängder vätska eller blod och
                           cytostatika och att man bättre kan lita på att den
fungerar
                           samt att man lätt kan ta blodprover

Cytostatika          En grupp läkemedel som hämmar celldelning. Används bla vid
                          behandling av
elakartade tumörer

Emla                   Fabriksnamnet på en bedövningssalva för huden. Används
                          ofta vid blodprovstagning
från ett blodkärl tex. armvecket

Granulocyter    En typ av vita blodkroppar som bildas i benmärgen och
                         därifrån snabbt passerar
genom blodet ut till vävnaderna,
                         där deras förmåga att ta upp och bryta ner (fagocytera)

                                 främmande partiklar, t.ex. bakterier, är av stor betydelse
                         för kroppens infektionsförsvar.

                         De är av tre slag; neutrofila, eosinofila och basofila
                         (benämningarna syftar på den
varierande färgbarheten hos
                         kornen inne i cellerna).
                         Antalet granulocyter i blodet är
normalt 2-7 miljarder celler per
                         liter; den dagliga produktionen är ca 100 miljarder,
och totalt
                         finns i kroppen  ca 500 miljarder (huvuddelen finns inte i
                         blodet utan
ute i vävnaderna).

Hb                    Hemoglobin = det röda blodfärgämnet

Injektion               Insprutning av läkemedel som kan vara
        intrakutan      i.c. in i huden
        subkutan        i.m. in i en muskel eller
        intravenös      i.v. in i en ven

Leukocyt          Vit blodkropp

LPK eller Vita blodkroppar.
                       Dessa är av flera olika typer. Två huvudgrupper finns: Lymfocyter och
                       Granulocyter (Neutrofiler).
                       Lymfocyter har till uppgift att spana in fienden och identifiera
                       den. De kan också föra
befäl över andra vita blodkroppar.
                       Lymfocyter bekämpar virus och svampinfektioner.

                       Granulocyter (Neutrofila) försvarar oss mot bakterier t.ex.
                        halsfluss och sårinfektioner.

                        Under behandlingen är antalet granulocyter av stor vikt.
                        Vid ett värde på mindre än 0,5
är mottagligheten för infektion
                        mycket stor och då bör kontakt med
                        kamrater begränsas.

                        Vid cytostatika- och strålbehandling, då immunförsvaret är
                        nedsatt uppstår  obalans i
kroppens normala bakterie- och
                        virusflora. "Kroppen infekterar sig själv" utan att

                               infektionen kommer utifrån.
                        Trots stor försiktighet kan alltså en infektion uppstå.

Mässling          Se vattenkoppor. Fast denna sjukdom är idag mer sällsynt tack
                        vare vaccinerandet.

Vattenkoppor  Barn som behandlas med cytostatika / strålning skall skyddas
                        mot dessa sjukdomar.

                        Skälet är, förenklat, att kroppens imunförsvar inte klarar av att
                        bekämpa/bemästra just
dessa två virusinfektioner om inget
                        skydd finns.
                        Risk finns att sjukdomarna får ett allvar
ligt förlopp om inte
                        motåtgärder sätts in.

                        Utan behandling kan infektionen bli livshotande.
                        Om ett syskon insjuknar i vattenkoppor kan barnet som går på
                        behandling få
en ZIG-injektion

Onkologi        Läran om tumörer

Recidiv          Återfall i en sjukdom

Trombocyt     Blodplätt, viktig för blodets koagulation
 

.      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .
Källor: http://www.cancerfonden.se/om_cancer/de_vanligaste_sjukdomarna/h2v2_akut_leukemi.asp

http://www.cancerfonden.se/om_cancer/ordlista/h2v2_ordlista_a_till_c.asp

***************************************************************************

Mediciner:

Adriamycin        Ges som infusion (dropp) under 24 timmar.
 (Doxorubicin)    Medicinen är röd och kan ge upphov till rödfärgad urin.
 
(hallonsaft)        Blodvärdena blir påverkade, illamående och kräkningar
                          förekommer.

        
                          Skador på slemhinnan kan yttra sig som småsår vid munnen,
                          blåsor i munnen och halsont. Detta uppträder 1-2 veckor efter
                                 påbörjad medicinering.
                          Vid högre doser kan Adriamycin ge hjärtpåverkan och därför

                          undersöker man hjärtat i samband med denna medicin med
                          hjälp av ultraljud (UCG).

Emthexate       i.t.   (intratekalt) Det betyder att medicinen ges i
(Methotrexate)          ryggmärgsvätskan genom s.k. ryggmärgsprov dvs.
                               lumbalpunktion (LP)
          
                               Efter injektionen får man ligga med sänkt huvudända i
                               minst en timma (för att
medicinen skall komma
                               till huvudet).

                        i.v.  Ges som infusion (dropp) under 24 timmar. Innan första
                               behandlingen görs en
undersökning på njurarna (Crom).
                               När Methotrexate ges i höga doser måste man
se till att
                                       medicinen utsöndras via njurarna på rätt tid.
                               Denna behandlingsperiod
kräver sjukhusvistelse under
                               minst fyra dagar, beroende på utsöndringen av
medicinen.
                               Vätskedropp
ges under hela
                               tiden. Urinen mäts. Man mäter
koncentrationen av
                               Methotrexate i blodet
samt ger motmedel (Leukovin)
                               med
bestämda intervall.
                               Minst ett dygn innan behandlingen får barnet inte ta
                               Bactrimtabletter (Sulfa)
. Dessa återinsätts efter
                               läkarordination, vanligen efter en vecka.

                               Vid avslutandet av M-droppet ges Methotrexate i.t.
                                       Methotrexate i höga doser kan ge blåsor i munnen.
                       p.o.  Cytostaticatabletter som ges en gång/vecka. Har inga
                               särskilda biverkningar mer
än att blodvärdena påverkas.
                               Doseringen justeras därefter.

Rescuvolin    Ges för att upphäva effekten av Methotrexate.
 (Leukovin)

Oncovin         Ges som en snabb intravenös injektion. Ger vanligen inget
                       illamående. Kan orsaka
försvagning av reflexer - gången
                       blir osmidig, svårigheter att gå ned för en trappa.

                       Hängande ögonlock eller skelning kan förekomma, vilket
                       beror på en neurologisk
inverkan.

                       Tarmfunktionen kan påverkas med magknip och förstoppning
                       som följd.
                       Värk i
käkvinklar och ben är vanligt efter de första injektionerna,
                       särskilt hos små barn.
                       Domningar i fingrar och tår kan förekomma.
                       Förändringarna är övergående och försvinner när man har
                       avslutat medcineringen.

Prednisolon     Är ett kortisonpreparat som gers i tablettform.
                        Det ger en ökad aptit med viktökning och svullnad av framför
                        allt i buken. Detta ger i sin
tur uppkördhets känsla och ibland
                        magkatarr. Små barn kan få "stånkig" andning p.g.a.
bukens storlek.
                        Ibland kan blodtrycket höjas lindrigt.
                        Kortisonpåverkan kan också märkas som växlande humör.
                        Sockerhalten i blod och urin kan öka något.

Zofran            Ges mot illamående. Kan ges såväl i injektion som i tablettform.
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Informationskälla: Patient-FASS® 1998-99

Adriamycin®

Informationslämnande företag. Pharmacia & Upjohn

Läkemedelsform. Injektionssubstans 10 mg och 50 mg. Injektionsvätska 2 mg/ml.

Innehåll. Verksamt ämne: Injektionssubstans: doxorubicinhydroklorid 10 resp. 50 mg.
Injektionsvätska: doxorubicinhydroklorid 2mg/ml.

Övriga ämnen: Injektionssubstans: laktos 50 resp. 250 mg, metagin (konserveringsmedel E 218).
Injektionsvätska: saltsyra, natriumklorid, vatten för injektionsvätskor.

Användningsområde. Adriamycin är ett celldödande medel som används för behandling av cancer.

Adriamycin ges enbart av sjukvårdspersonal, som kan lämna närmare information.
***************************************************************************

Informationskälla: Patient-FASS® 1998-99

 Cytosar®

Informationslämnande företag. Pharmacia & Upjohn

Läkemedelsform. Injektions/infusionssubstans 100 mg komb. förp. samt 500 mg, 1 g och 2 g.

Innehåll. Verksamt ämne: cytarabin 100 resp. 500 mg resp. 1 resp. 2 g.

Övriga ämnen: saltsyra, natriumhydroxid, samt endast i Injektions/infusionssubstans 100 mg komb. förp.:
bensylalkohol (konserveringsmedel) och vatten för injektionsvätskor.

Användningsområde. Cytosar är ett celldödande medel som används vid behandling av tumörsjukdomar
i blodet (leukemi).

Cytosar injektionssubstans ges enbart av sjukvårdspersonal, som kan lämna närmare information.
***************************************************************************

Oncovin

Informationslämnande företag. Lilly

Läkemedelsform. Injektionsvätska 1 mg/ml (klar).

Innehåll. Verksamt ämne: vinkristinsulfat motsv. vinkristin 1 mg/ml.

Övriga ämnen: metagin (konserveringsmedel E 218), propagin (konserveringsmedel E 216), mannitol, vatten.

Verkningssätt. Oncovin är ett läkemedel med förmåga att hämma celldelningen.

Användningsområde. Oncovin används vid behandling av tumörsjukdomar.

Oncovin ges enbart av sjukvårdspersonal, som kan lämna närmare information.
***************************************************************************

Puri-netholTM

Informationskälla: Patient-FASS® 1998-99

Informationslämnande företag. Glaxo Wellcome

Läkemedelsform. Tabletter 50 mg (gula, runda, välvda med mittskåra, märkta Wellcome O4A).

Innehåll. Verksamt ämne: merkaptopurin 50 mg.

Övriga ämnen: laktos 59 mg, stearinsyra, magnesiumstearat, majsstärkelse.

Verkningssätt. Puri-nethol är ett cellgift (cytostatikum) som verkar genom att hämma celltillväxt och därmed hämmas även fortsatt tillväxt av cancerceller.

Användningsområde. Behandling av akut leukemi (blodcancer), fram för allt hos barn. Behandling av kroniskleukemi som utgår från benmärgen (kronisk myeloisk leukemi).

Försiktighet. Personer med nedsatt lever- eller njurfunktion bör rådgöra om detta med den behandlande läkaren.

Graviditet. Risk för fosterskadande effekter. Använd därför inte Puri-nethol under graviditet annat än på bestämd ordination från läkare.

Amning. Okänt om Puri-nethol går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.

Att tänka på vid användning. Läkemedel som innehåller allopurinol, som bl a används mot gikt, kan förstärkaeffekten av Puri-nethol, varvid Puri-netholdosen måste sänkas. Vissa andra läkemedel kan påverka eller påverkasav behandlingen med Puri-nethol. Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering.

Dosering. Dosen skall bestämmas av läkare, som avpassar den individuellt för patienten.

Vid hantering och eventuell delning av tabletterna bör åtgärder vidtagas för att förhindra förorening av händerna eller inandning av läkemedlet.

Biverkningar. Vanliga: Benmärgens förmåga att bilda olika typer av blodkroppar nedsätts.

Mindre vanliga: Feber, aptitlöshet, illamående, kräkning och sårbildning i mun- och magslemhinna. Hudutslag. Leverpåverkan. Minskad spermieproduktion.

Sällsynta: Inflammation i bukspottkörteln.

Närmare information angående biverkningar vid behandling med Puri-nethol kan lämnas av sjukvårdspersonal.

Förpackningar. Tabletter 50 mg: glasburkar à 25 st.
***************************************************************************